2017 > 02

Nu utvidgas ledsagarregeln till att gälla även 15-årsfilmer. Ändringen gäller biobesök fr o m 1 mars.

Riksdagen beslöt den 1 februari med stor majoritet att utvidga den s k ledsagarregeln vilket innebär att en film som har åldersgränsen 15 år kan ses i vuxens sällskap om man fyllt 11 år. Som vuxen, räknas som tidigare personer som fyllt 18 år så det behöver inte vara en förälder som räknas som ledsagare.
 
Regeringen anför att fördelarna med en utvidgning av ledsagarregeln, med bl.a. ökade möjligheter för barn att få tillgång till information, överväger de eventuella risker en utvidgning skulle innebära. Att låta ledsagarregeln omfatta även barn som fyllt elva men inte femton år framstår som en lämplig avvägning mellan lagstadgade åldersgränser och vårdnadshavares ansvar för barns välbefinnande och skydd från skadlig mediepåverkan. Det är också enligt regeringen rimligt att vårdnadshavare har ansvaret för de filmer ett barn ser både i och utanför hemmet, i synnerhet mot bakgrund av att enbart en liten del av all film som barn konsumerar ses på bio. En utvidgning skulle dessutom innebära en harmonisering mellan de nordiska länderna, vilket får anses vara positivt.
 
Riksdagen har också beslutat att avgiften för fastställande av åldersgränser för film ska avskaffas och om att kravet på tillståndskort ska tas bort. Den relativt höga avgiften har gjort att distributörer ibland valt att inte låta granska filmer som då automatiskt fått åldersgränsen 15 år.
 
Skälen för regeringens förslag är att tillgången till film för barn under femton år minskar eftersom biograffilmer inte lämnas in för granskning av kostnadsskäl, trots att de inte skulle bedömas som skadliga för barns välbefinnande. Regeringens uppfattning är att åldersgränserna i sig innebär en inskränkning av barns informationsfrihet, och att barn inte bör undanhållas mer information än vad som motiveras av skyddet för deras välbefinnande

Läs hela inlägget »