2017

Den höjda biografmomsen tvinga biograf att stänga Med sorg kan vi konstatera att den statliga filmpolitiken med höjd moms på biobiljetterna skördar sina offer. Biografen i Säffle kommer nu att stänga efter årsskiftet och det är momshöjningen som är boven i dramat, enligt ägaren. Nu fruktar vi att fler biografer kommer att gå samma öde till mötes om inte regeringen tar sitt förnuft till fånga och omvärderar sitt beslut.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6828706

Läs hela inlägget »

Nu finns besöksstatestik för kvartal 2 att hämta under artiklar som PDF

Läs hela inlägget »

Intresset för svensk film på biograferna sjunker brant. Under första kvartalet 2017 var antalet biobesök på svenska filmer 47 procent lägre än motsvarande kvartal förra året. Svensk films andel av de totala biobesöken sjönk därmed också till 17 procent. Särskilt illavarslande blir siffrorna för inhemsk film i jämförelse med de nordiska grannländerna. Läget är allvarligt och en konsekvens av ett undermåligt stödsystem samt omläggningen till en helstatlig filmpolitik.

När Filmavtalet nu sagts upp och Sverige gått över till en statlig filmpolitik så har resultatet, tvärtemot var Kulturministern lovade i förväg, blivit mindre stödpengar till svensk film. En finansieringslösning i samarbete med branschen hade genererat mer medel.

Utöver minskade medel så slår även höjningen av momsen på biobesök hårt mot branschens intäkter. Såväl biograferna som svensk film blir lidande när det blir dyrare att gå på bio. Biograferna behöver få kulturmoms igen och den helstatliga filmpolitiken bör ersättas av en avtalsfinansiering där även branschen ges möjlighet att bidra till svensk films stödfinansiering.

Vi vill även framföra vår kritik mot de olika råd som Svenska Filminstitutet inrättat kring filmpolitiken. Vid sidan av vår sedan tidigare framförda kritik kring dess roll, mandat och sammansättning så ställer vi oss frågande kring hur råden har utvecklats sedan de startade och vilket avtryck de egentligen får på svensk filmpolitik.

Vi uppmanar även Kulturdepartementet att ta de befintliga tillkännagivandena i Sveriges riksdag på allvar. Riksdagen har meddelat sin åsikt, regeringen har sagt att man kommer att lyssna på detta men inte åtgärdat merparten av tillkännagivandena. Vi efterfrågar svar från regeringen kring vad som händer inom filmpolitiken och att de annonserade konsekvensanalyserna av den nya filmpolitiken genomförs skyndsamt.
Stockholm den 31 maj 2017

Läs hela dokumentet här som pdf

Läs hela inlägget »

Här finns rapporter och besöksstatistik från SBF.
PDF filen hittar ni under Artiklar i menyn ovan. Eller klicka här

Läs hela inlägget »

65 miljoner kronor om året. Så mycket förväntas regeringen tjäna på den nya filmpolitiken som infördes i januari i år. Samtidigt blir det 30 miljoner kronor mindre i stöd till ny produktion. Det visar nya siffror från bland annat Svenska Filminstitutet.

Den 1 januari i år införde regeringen sin nya filmpolitik. Omläggningen från filmavtal till helstatlig filmpolitik finansieras genom en höjning av momsen på biobiljetter från 6 till 25 %.  Nu visar en jämförelse mellan 2016 och 2017 års siffror att regeringen tjänar ca 65 miljoner kronor på omläggningen, samtidigt som filmstödet kraftigt minskar. Enbart stödet till utveckling och produktion av ny film minskar med drygt 30 miljoner kronor.

-Utgångspunkten när Kulturministern sa upp filmavtalet var att svensk film var underfinansierad. Nu har vi svart på vitt att det blir ännu mindre i stöd med den nya politiken, samtidigt som regeringen tjänar 65 miljoner. Och då ska vi inte glömma bort den intäktsförlust som momshöjningen kommer innebära för branschen, säger Björn Rosengren, ordförande i Film&TV-Producenterna.

FAKTA:
När Filmavtalet sades upp genom en debattartikel av Kulturminister Alice Bah-Kuhnke i maj 2015 så beskrevs det som den största förändringen på 50 år. Den nya finansieringsformen kritiserades dock av remissinstanser bland annat för att den högre momssatsen 25 % skulle skilja filmen från all annan kultur. Man menade att ändringen inte borde genomföras utan en ordentlig analys och utan att alternativa finansieringsformer utretts.
  
Statens intäkter  
Bruttointäkter biograf (Källa: SFI Statistikrapport 2016)                                                 1931
Momsintäkt 2016                                                                                                                         109
Momsintäkt 2017*                                                                                                                       386
Nettovinst momshöjning                                                                                                            277
  
Statens utgifter  
Totalt anslag till film 2016 (Källa: Prop. 2016/17:1)                                                             335
Totalt anslag till film 2017 (Källa: Prop. 2016/17:1)                                                             547
Ökning av anslag                                                                                                                          212
  
Till utveckling och produktion  
Stöd till utveckling och produktion 2016 (Källa: SFI Resultatredovisning 2016)          346
Stöd till utveckling och produktion 2017 (Källa: SFI Budget 2017)                                   315
  
*Räknat på 2016 års biosiffror. Biobesöken har en positiv trend och har ökat varje år sedan 2013.
  
För mer information kontakta:
Björn Rosengren, ordförande  
Telefon: 070-714 11 11

Länk till Film & TV Producenterna

Film & TV Producenterna är en branschorganisation för produktionsbolag som producerar långfilm, TV-program eller reklamfilm. Organisationen syftar till att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och företräda medlemsbolagen i frågor som rör villkoren för produktion och exploatering av film och tv. 

Läs hela inlägget »

Nu utvidgas ledsagarregeln till att gälla även 15-årsfilmer. Ändringen gäller biobesök fr o m 1 mars.

Riksdagen beslöt den 1 februari med stor majoritet att utvidga den s k ledsagarregeln vilket innebär att en film som har åldersgränsen 15 år kan ses i vuxens sällskap om man fyllt 11 år. Som vuxen, räknas som tidigare personer som fyllt 18 år så det behöver inte vara en förälder som räknas som ledsagare.
 
Regeringen anför att fördelarna med en utvidgning av ledsagarregeln, med bl.a. ökade möjligheter för barn att få tillgång till information, överväger de eventuella risker en utvidgning skulle innebära. Att låta ledsagarregeln omfatta även barn som fyllt elva men inte femton år framstår som en lämplig avvägning mellan lagstadgade åldersgränser och vårdnadshavares ansvar för barns välbefinnande och skydd från skadlig mediepåverkan. Det är också enligt regeringen rimligt att vårdnadshavare har ansvaret för de filmer ett barn ser både i och utanför hemmet, i synnerhet mot bakgrund av att enbart en liten del av all film som barn konsumerar ses på bio. En utvidgning skulle dessutom innebära en harmonisering mellan de nordiska länderna, vilket får anses vara positivt.
 
Riksdagen har också beslutat att avgiften för fastställande av åldersgränser för film ska avskaffas och om att kravet på tillståndskort ska tas bort. Den relativt höga avgiften har gjort att distributörer ibland valt att inte låta granska filmer som då automatiskt fått åldersgränsen 15 år.
 
Skälen för regeringens förslag är att tillgången till film för barn under femton år minskar eftersom biograffilmer inte lämnas in för granskning av kostnadsskäl, trots att de inte skulle bedömas som skadliga för barns välbefinnande. Regeringens uppfattning är att åldersgränserna i sig innebär en inskränkning av barns informationsfrihet, och att barn inte bör undanhållas mer information än vad som motiveras av skyddet för deras välbefinnande

Läs hela inlägget »

Trenden med att biobesöken ökar håller i sig, och 2016 blev ett mycket bra år för de svenska biograferna – ett av de bästa på 2000-talet.
 

Med preliminärt 17,8 miljoner besök placerar sig 2016 som ett av de bästa biografåren under 2000-talet. Endast överträffat av rekordåret 2012 har så många biobesök inte gjorts sedan Sagan om ringen-åren 2001–2003 då över 18 miljoner besök gjordes på biograferna.

- Vi gläds naturligtvis över att trenden med ökande biobesök håller i sig, säger Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund. Trots all konkurrens dels från streaming och dels andra kultur- och fritidsaktiviteter, så håller biobesöket fortfarande som ett av de mest populära nöjena utanför hemmet.
 
Det är främst starka internationella filmer som lockat biopubliken under året. Den svenska filmen har – med ett undantag - inte varit lika framgångsrik utan hade en rekordlåg marknadsandel på 15 %. Året innan låg den på 20 %. Dessutom var det färre svenska filmer som drog publik, t ex så stod ”En man som heter Ove” för nästan hälften av besöken på den svenska filmen. På andra plats kom ”101-åringen…” som trots att den hade premiär på juldagen ändå stod för näst mest besök på de svenska filmerna.
 
- Det är naturligtvis bekymmersamt, fortsätter Peter Fornstam. Vi behöver bra svensk film som kan locka besökare till biograferna, framförallt de som går sällan på bio. Nu står vi också inför en utmaning med en ny filmpolitik där man bland annat valt att höja momsen på biobiljetten, vilket främst drabbar mindre biografer ute i landet som lever med små ekonomiska marginaler.
 
De tio mest besökta filmerna under 2016 var:
1. En man som heter Ove
2. Zootropolis
3. Hitta Doris
4. Djungelboken
5. Rogue One: A Star Wars Story
6. Star Wars: The Force Awakens
7. Husdjurens hemliga liv
8. Fantastiska vidunder och var man hittar dem
9. Legenden om Tarzan
10. Deadpool
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Fornstam, VD på Svenska Bio och ordförande i Sveriges Biografägareförbund på telefon 08-765 26 10 eller peter@svenskabio.se

Läs hela inlägget »

Samtliga passepartoutkort som hade sista dag 2016-12-31 som giltighetsdatum är nu ogiltiga och även spärrade i SF Bios/Svenska Bios dataregister.
De kort som går ut 2017-01-31 spärras från detta datum då de också blir ogiltiga.
 
Frågor om ovanstående kan ställas till Fribiljettskommittén på telefon 08-441 55 70

Läs hela inlägget »