2016 > 08

Vi har svarat Jon Asp i Aftonbladet angående den ekvation som både han själv och svenska politiker inte vill förstå: Filmer med många besökare gör det möjligt att underhålla filmsalonger, investera i nya digitala projektorer och anställa personal som gör att biografägare också kan visa filmer som inte ger samma intäkter. Succéerna möjliggör även att visa smalare filmer med en mindre publik.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23424324.ab

Läs hela inlägget »

Svenska Filminstitutet har tagit fram förslag till sammansättning, form och funktion för de råd som regeringens proposition anger bör skapas när den nya filmpolitiken skall träda i kraft. Dock är riksdagen fortfarande oenig om hur filmpolitiken skall se ut och hur den skall finansieras, vilket resulterat i ett antal tillkännagivande där riksdagen bett regeringen att tänka om och komma med nya förslag.

Så här svarar Sveriges Biografägareförbund på Filminstitutets förslag:

Sveriges Biografägareförbunds svar på Svenska Filminstitutets promemoria Rådens sammansättning, form och funktion, daterad 2016-06-22

SBF vill inte föregå den politiska processen och inkomma med synpunkter innan formerna för den nya filmpolitiken och SFIs roll är beslutade och klara. Detta givet de tillkännagivanden gentemot regeringens filmpolitik som kom från riksdagen strax innan riksdagens sommaruppehåll.
 
Tillkännagivandena visar tydligt att regeringen saknar parlamentariskt stöd för filmpolitiken och innebär en uppmaning till regeringen att ändra filmpolitiken, bland annat avseende just parts- och branschsamverkan. Tillkännagivanden är visserligen inte rättsligt bindande, men enligt konstitutionell praxis bör regeringen tillgodose tillkännagivanden. Om regeringen inte har för avsikt att tillgodose riksdagens tillkännagivanden bör den enligt samma praxis underrätta riksdagen samt ange skälen för detta. Regeringen och dess kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har inte meddelat riksdagen att de skulle ha någon annan avsikt än just att följa riksdagens tillkännagivanden.
 
Riksdagen biföll sju tillkännagivanden när regeringens filmproposition hanterades i riksdagen. I synnerhet tre av dessa har på olika vis påverkan på rådens sammansättning, form och funktion. 
 
För det första så biföll riksdagen ett tillkännagivande om en ny bred översyn över hela filmpolitiken, genom ett tillkännagivande som säger att ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en bred parlamentarisk filmutredning och tillkännager detta för regeringen”[1]. Detta gör att förutsättningarna för att nu gå vidare med den nuvarande filmpolitiken är vanskliga när en ny bred filmutredning kan förväntas komma inom kort.
 
För det andra så lät riksdagen meddela att Filminstitutets roll kommer ses över, vilket gör att rådens förhållande till Svenska Filminstitutet och placering under SFI inte blir en långsiktig lösning. Detta genom ett tillkännagivande som lyder att ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform snarast bör utredas och tillkännager detta för regeringen”[2].
 
För det tredje så uttryckte riksdagen att man vill utreda just parts- och branschsamverkan på nytt. Detta enligt följande tillkännagivande: ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda hur parts- och branschsamverkan kan utvecklas efter att den nuvarande modellen med ett gemensamt filmavtal slutar att gälla och tillkännager detta för regeringen”[3].

Till följd av riksdagens ställningstagande och den osäkerhet som därmed råder kring framtiden avstår vi tills vidare från att ge förslag till de filmpolitiska rådens sammansättning.
 
Vi anser att denna process borde invänta det övergripande filmpolitiska läget.

Peter Fornstam
Sveriges Biografägareförbund

[1] Riksdagens protokoll 2015/16:120 samt utskottsbetänkande 2015/16:KrU11
[2] Dito
[3] Dito

Läs hela inlägget »