2016 > 05

Till Finansdepartementet och Kulturdepartementet, med kopia till Sveriges Riksdags Finansutskott, Skatteutskott och Kulturutskott

Vi representerar de aktörer som vid sidan av Staten står för den absoluta huvuddelen av finansieringen av svensk långfilm. Vi tror starkt på svensk film men är kritiska mot att regeringen vill bryta samverkansmodellen mellan svensk film, biografer, TV och stat. Den filmpolitik regeringen presenterat är inte förankrat hos de berörda branscherna. När nu motionstiden i riksdagen avslutats för den filmproposition som lagts fram så ser vi även hur den föreslagna politiken saknar parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag.

Vi erbjuder oss att kvarstå med finansiering motsvarande den nivå som funnits i filmavtalet ytterligare ett år, till och med 1 januari 2018. Därmed gör vi ett åtagande som garanterar finansiering av svensk film även för det nästkommande året. Då skapas möjligheter att göra det som inte gjordes när filmavtalet sades upp: Samla alla berörda aktörer för att nå samförstånd och skapa en långsiktig lösning, en samverkan för framtidens film. En filmpolitik som både har en förankring hos berörda aktörer och bred politisk förankring i riksdagen. Den nya filmpolitik vi gemensamt kommer fram till behöver inte se ut som det tidigare filmavtalet, men den måste ge goda ekonomiska förutsättningar för svensk film, långsiktigt hållbara spelregler samt bygga på samförstånd och förhandling. Detta i kontrast mot en ensidig filmpolitik där en mycket stor del av makten läggs i händerna på Svenska Filminstitutet.

Därför erbjuder vi en förlängning av befintligt filmavtal för i åtminstone hela 2017, till och med 1 januari 2018. På så vis skapas en möjlighet att i lugn och ro diskutera filmpolitikens framtid och hitta hållbara och långsiktiga lösningar som både branschen och riksdagen ställer sig bakom. Då hinner också Svenska Filminstitutets roll framöver tydliggöras. Den politik regeringen hittills presenterat, med en momshöjning från 6 procent till 25 procent, är däremot ingenting vi ställer oss bakom. En avgiftfinansierad form är överlägsen en momshöjning, oavsett om det kompletteras med en helstatlig filmpolitik eller någon form av hybridmodell. Låt oss därför istället gemensamt hitta framtidens lösningar för svensk film.
 
Peter Fornstam, ordförande Sveriges Biografägareförbund
Jan Bernhardsson, VD Nordic Cinema Group
Hansi Mandoki, ordförande, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.
Eric Broberg, vice ordförande, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.

Detta dokument finns som PDF under Artiklar i menyn för utskrift.

Läs hela inlägget »

Under rubriken "Artiklar" i menyn hittar ni en PDF med information om det nya biografstödet.

Läs hela inlägget »