2016 > 04

Jag har fått i uppgift av Biografägarförbundet att yttra mig över Svenska Filminstitutets
konsekvensanalys över ökad moms på biobiljetter. Detta yttrande gäller för momspliktiga röda och gröna biografer. Räkneexemplet i bilaga 1 förutsätter också oförändrade biljettpriser mot slutkunden efter införandet av 25% moms på biobiljetter.

Analysen av förslagets påverkan på antalet biografbesök är direkt bristfällig. 30 % av landets biografer står inför att behöva höja biljettpriset med 19 % för att bibehålla sin lönsamhet och den analys som görs av priselasticiteten, d.v.s. hur stor påverkan priset har på antalet biografbesök, är väldigt kortfattad.
Dess slutsats kan sammanfattas med att antalet biobesök troligen inte påverkas om prishöjningen inte blir "alltfor kraftig' Detta motiverar utredaren bland annat med att publiken inte tycks ha påverkats av de senaste årens biljettprishöjningar.

Till saken hör att biljettpriserna de senaste fem åren bara ökat med 2.8% per år.
Det är alltså mycket tveksamt om detta har något som helst informationsvärde när höjningen som diskuteras är nära sju gånger så stor. Framför allt saknas det i analysen hur det påverkar att befolkningen i många av de berörda orterna (gröna biografer) har snittinkomster som är betydligt under riksgenomsnittet -och borde därmed vara känsligare för prishöjningar.

Biografbranschen är en lågmarginalbransch, med en normal vinstmarginal på ca 5-10 %. I bifogat räkneexempel, Bilaga 1 så sjunker biografens (röd biograf) nettointäkt med 5,1% samtidigt som filmhyresgrundande underlag minskar motsvarande, vilket gör att biografens täckningsbidrag också sjunker med 5%. Detta förbiser man dock helt i den presenterade analysen. Konsekvensanalysen gör överhuvudtaget ingen ansats att analysera biografers normala kostnadsstruktur -och därmed utelämnar den ytterligare en central parameter för att kunna göra en komplett analys.

Kostnadsstrukturen för biograferna har en stor andel fasta kostnader som, per definition, inte går att justera. Detta kommer att medföra att gröna biografer får mycket svårt att överleva. Normal vinstmarginal för röda biografer efter den ökade momssatsen på biografbiljetter skulle ligga på 0-5%, vilket kommer leda till att investeringsviljan i branschen med all sannolik minskar kraftigt.

I Bilaga 2 i Svenska Filrninstitutets konsekvensanalys antyds att biograferna (momspliktiga) i dagsläget får tillbaka moms av skatteverket löpande. Det bör dock förtydligas att ungefär hälften av biografens momsmässigt avdragsgillakostnader utgörs av filmhyror som debiteras med 6% moms. Detta medför att vid den löpande driften av biograferna så far dessa inte tillbaka moms av staten i någon större utsträckning. Momsåterbäring kommer endast att äga rum när och om biograferna gör större investeringar.

Jag anser att Svenska Filminstitutet bör göra en betydligt djupare utredning om hur den ökade momsen på biografbiljetterna kommer att påverka biograferna.

Helsingborg den 29 mars 2016

Per Kjellander
Auktoriserad revisor
Grant Thornton

Läs hela inlägget »

Regeringens filmproposition är otydlig, förhastad och hotar svensk biografkultur. Det menar Alliansen i en ny gemensam riksdagsmotion, där man kräver att den nya filmpolitiken skrotas och att en helt ny filmutredning tillsätts.
http://www.svt.se/kultur/film/alliansen-kraver-ny-filmutredning

Läs hela inlägget »

Filmavtalet har tjänat oss väl men behöver moderniseras. Regeringen vill dock skrota filmavtalet och förstatligar i stället filmpolitiken. Det är en allvarlig utveckling med långtgående konsekvenser, skriver Jan Björklund (L) och Bengt Eliasson (L).
http://www.gp.se/nyheter/debatt/regeringen-skadar-filmen-1.183219

Läs hela inlägget »