2016

1.       Uniquedigitalcinema.com  
Kontakt: Eyvind Ljungqvist +4792853885
eller eyvind@mailudc.com
2.       Gofilexnordic.fi
Kontakt: Petri Siitonen +358405488850
eller petri.siitonen@gofilexnordic.fi
3.       Folkets Bio (Filmdist)
Kontakt: Simon Broman 070-1415176
eller simon@folketsbio.se

Läs hela inlägget »

Vi har svarat Jon Asp i Aftonbladet angående den ekvation som både han själv och svenska politiker inte vill förstå: Filmer med många besökare gör det möjligt att underhålla filmsalonger, investera i nya digitala projektorer och anställa personal som gör att biografägare också kan visa filmer som inte ger samma intäkter. Succéerna möjliggör även att visa smalare filmer med en mindre publik.

http://www.aftonbladet.se/kultur/article23424324.ab

Läs hela inlägget »

Svenska Filminstitutet har tagit fram förslag till sammansättning, form och funktion för de råd som regeringens proposition anger bör skapas när den nya filmpolitiken skall träda i kraft. Dock är riksdagen fortfarande oenig om hur filmpolitiken skall se ut och hur den skall finansieras, vilket resulterat i ett antal tillkännagivande där riksdagen bett regeringen att tänka om och komma med nya förslag.

Så här svarar Sveriges Biografägareförbund på Filminstitutets förslag:

Sveriges Biografägareförbunds svar på Svenska Filminstitutets promemoria Rådens sammansättning, form och funktion, daterad 2016-06-22

SBF vill inte föregå den politiska processen och inkomma med synpunkter innan formerna för den nya filmpolitiken och SFIs roll är beslutade och klara. Detta givet de tillkännagivanden gentemot regeringens filmpolitik som kom från riksdagen strax innan riksdagens sommaruppehåll.
 
Tillkännagivandena visar tydligt att regeringen saknar parlamentariskt stöd för filmpolitiken och innebär en uppmaning till regeringen att ändra filmpolitiken, bland annat avseende just parts- och branschsamverkan. Tillkännagivanden är visserligen inte rättsligt bindande, men enligt konstitutionell praxis bör regeringen tillgodose tillkännagivanden. Om regeringen inte har för avsikt att tillgodose riksdagens tillkännagivanden bör den enligt samma praxis underrätta riksdagen samt ange skälen för detta. Regeringen och dess kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har inte meddelat riksdagen att de skulle ha någon annan avsikt än just att följa riksdagens tillkännagivanden.
 
Riksdagen biföll sju tillkännagivanden när regeringens filmproposition hanterades i riksdagen. I synnerhet tre av dessa har på olika vis påverkan på rådens sammansättning, form och funktion. 
 
För det första så biföll riksdagen ett tillkännagivande om en ny bred översyn över hela filmpolitiken, genom ett tillkännagivande som säger att ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör tillsätta en bred parlamentarisk filmutredning och tillkännager detta för regeringen”[1]. Detta gör att förutsättningarna för att nu gå vidare med den nuvarande filmpolitiken är vanskliga när en ny bred filmutredning kan förväntas komma inom kort.
 
För det andra så lät riksdagen meddela att Filminstitutets roll kommer ses över, vilket gör att rådens förhållande till Svenska Filminstitutet och placering under SFI inte blir en långsiktig lösning. Detta genom ett tillkännagivande som lyder att ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform snarast bör utredas och tillkännager detta för regeringen”[2].
 
För det tredje så uttryckte riksdagen att man vill utreda just parts- och branschsamverkan på nytt. Detta enligt följande tillkännagivande: ”Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda hur parts- och branschsamverkan kan utvecklas efter att den nuvarande modellen med ett gemensamt filmavtal slutar att gälla och tillkännager detta för regeringen”[3].

Till följd av riksdagens ställningstagande och den osäkerhet som därmed råder kring framtiden avstår vi tills vidare från att ge förslag till de filmpolitiska rådens sammansättning.
 
Vi anser att denna process borde invänta det övergripande filmpolitiska läget.

Peter Fornstam
Sveriges Biografägareförbund

[1] Riksdagens protokoll 2015/16:120 samt utskottsbetänkande 2015/16:KrU11
[2] Dito
[3] Dito

Läs hela inlägget »

Oppositionen publicerar protester mot momshöjningen.
Oppositionspartierna fortsätter att driva på för att få regeringen att hitta andra finansieringsalternativ till den nya statliga filmpolitiken. En majoritet av riksdagen motsätter sig en momshöjning på biobiljetten och kulturdepartementet meddelar att frågan skall ”beredas” vilket man från oppositionshåll inte tycker är ett tillräckligt starkt svar.
Både Moderaterna och Centerpartiet har gjort filmade inslag som sprids via Facebook och andra kanaler, se filmerna här:
https://www.facebook.com/moderaterna/videos/10153684313511156/
https://www.centerpartiet.se/2016/07/05/per-lodenius-hojd-biomoms-ar-ett-drapslag-mot-biokulturen/
Biografägarförbundet kommer snart med en uppföljare till ”momsfilmen” som rullat på biograferna och som gett ett stort genomslag bland politiker och opinionsbildare.

Läs hela inlägget »

International Union of Cinemas (UNIC), den europeiska sammanslutningen av biografer, har publicerat sin årsredovisning där man också belyser viktiga trender under vad som var ett rekordår för många av de över 36 territorier som representeras av organisationen.
Rapporten analyserar den nuvarande arenan för den europeiska filmindustrin och utforskar både möjligheter och utmaningar på en stark och snabbt växande sektor.
 
Rapporten bekräftar 2015 som ett rekordår för biograferna i många av UNIC:s medlemsländer. Totalt ökade biobesöken i regionen med 6 procent, till totalt drygt 1,26 miljarder besök. Biljettintäkterna uppgick till € 8,8 miljarder vilket motsvarar 24 procent av den globala biografmarknaden och är en ökning med 12,5 procents jämfört med föregående år.
 
I en kommentar till rapporten säger UNIC:s president Phil Clapp:
 
"Biobesöken i Europa uppvisar en positiv trend. Denna rapport hyllar några otroliga prestationer av branschkollegor och partners under 2015. Det är särskilt passande att vi lanserar vår årliga rapport under CineEurope, vårt årliga konvent som gick av stapeln 20 – 23 juni i Barcelona. Både rapporten och konventet symboliserar vitalitet och mångfald i vår bransch och dess bidrag till framgång för den bredare filmindustrin inte bara i Europa utan även på den globala scenen. Vi ser fram emot att arbeta med branschkollegor och europeiska beslutsfattare som tillsammans med UNIC vidareutvecklar sin verksamhet under det kommande året.”
 
Tillsammans med en mängd data i rapporten fokuseras det också på ett antal politiska frågor som påverkar biografoperatörer i EU samt fastställer det påverkansarbete som genomförs av UNIC, alla med målet att biobesöken förblir en central agenda för Europeiska kommissionens audiovisuella politik. För att läsa rapporten (på engelska) – klicka på Artiklar i menyn ovan.

Läs hela inlägget »

Riksdagen röstade den 15/6 igenom en ny statligt filmpolitik, men menar att regeringens och kulturministerns förslag inte är tillräckliga och hade flera viktiga invändningar, s k tillkännagivanden. Nu uppmanar riksdagen regeringen att återkomma med en bred filmpolitisk utredning som skapar förutsättningar en livskraftig filmbransch och värnar biografen som ett viktigt visningsfönster. Man menar också att en momshöjning inte är rätt väg att gå utan att måste hitta ett annat sätt att finansiera filmpolitiken.

- Konsekvensen av regeringens filmpolitik är att det blir dyrare att gå på bio och att biograferna tvingas visa färre filmer, säger Per Lodenius (C), riksdagsledamot i Kulturutskottet. Särskilt hårt slår momshöjningen mot biografer utanför storstäderna, där man redan har väldigt små marginaler. Flera biografägare har varnat för att åtgärden kan leda till att biografer helt enkelt får läggas ned.

- Vi utgår nu ifrån att regeringen följer kulturutskottets ställningstagande och backar från sitt förslag om en chockhöjning av biografmomsen från 6 till 25 procent, säger Peter Fornstam, ordförande i Sveriges Biografägareförbund. Film på bio är kultur och bör ha samma momssats som all annan kultur, till exempel konserter, teater och opera.

- Regeringens föreslagna filmpolitik skulle inte bara drabba biograferna, utan också kraftigt försämra ekonomin i hela den svenska filmbranschen. Biograferna står för den största intäkten för svensk långfilm och det filmpolitiska förslag som kulturutskottet nu sågat skulle hota hela näringskedjan i svensk filmproduktion, fortsätter Peter Fornstam.

Biografägareförbundet har i ett öppet brev tillsammans med Filmuthyrareföreningen erbjudit sig att förlänga dagens filmavtal och kvarstå med finansiering motsvarande den nivå som funnits i filmavtalet ytterligare ett år, till och med 1 januari 2018. Detta i syfte att ge regeringen tid att återkomma med ett nytt och bättre förslag som riksdagen skulle kunna acceptera.

Läs hela inlägget »

Till Finansdepartementet och Kulturdepartementet, med kopia till Sveriges Riksdags Finansutskott, Skatteutskott och Kulturutskott

Vi representerar de aktörer som vid sidan av Staten står för den absoluta huvuddelen av finansieringen av svensk långfilm. Vi tror starkt på svensk film men är kritiska mot att regeringen vill bryta samverkansmodellen mellan svensk film, biografer, TV och stat. Den filmpolitik regeringen presenterat är inte förankrat hos de berörda branscherna. När nu motionstiden i riksdagen avslutats för den filmproposition som lagts fram så ser vi även hur den föreslagna politiken saknar parlamentariskt stöd i Sveriges riksdag.

Vi erbjuder oss att kvarstå med finansiering motsvarande den nivå som funnits i filmavtalet ytterligare ett år, till och med 1 januari 2018. Därmed gör vi ett åtagande som garanterar finansiering av svensk film även för det nästkommande året. Då skapas möjligheter att göra det som inte gjordes när filmavtalet sades upp: Samla alla berörda aktörer för att nå samförstånd och skapa en långsiktig lösning, en samverkan för framtidens film. En filmpolitik som både har en förankring hos berörda aktörer och bred politisk förankring i riksdagen. Den nya filmpolitik vi gemensamt kommer fram till behöver inte se ut som det tidigare filmavtalet, men den måste ge goda ekonomiska förutsättningar för svensk film, långsiktigt hållbara spelregler samt bygga på samförstånd och förhandling. Detta i kontrast mot en ensidig filmpolitik där en mycket stor del av makten läggs i händerna på Svenska Filminstitutet.

Därför erbjuder vi en förlängning av befintligt filmavtal för i åtminstone hela 2017, till och med 1 januari 2018. På så vis skapas en möjlighet att i lugn och ro diskutera filmpolitikens framtid och hitta hållbara och långsiktiga lösningar som både branschen och riksdagen ställer sig bakom. Då hinner också Svenska Filminstitutets roll framöver tydliggöras. Den politik regeringen hittills presenterat, med en momshöjning från 6 procent till 25 procent, är däremot ingenting vi ställer oss bakom. En avgiftfinansierad form är överlägsen en momshöjning, oavsett om det kompletteras med en helstatlig filmpolitik eller någon form av hybridmodell. Låt oss därför istället gemensamt hitta framtidens lösningar för svensk film.
 
Peter Fornstam, ordförande Sveriges Biografägareförbund
Jan Bernhardsson, VD Nordic Cinema Group
Hansi Mandoki, ordförande, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.
Eric Broberg, vice ordförande, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a.

Detta dokument finns som PDF under Artiklar i menyn för utskrift.

Läs hela inlägget »

Under rubriken "Artiklar" i menyn hittar ni en PDF med information om det nya biografstödet.

Läs hela inlägget »

Jag har fått i uppgift av Biografägarförbundet att yttra mig över Svenska Filminstitutets
konsekvensanalys över ökad moms på biobiljetter. Detta yttrande gäller för momspliktiga röda och gröna biografer. Räkneexemplet i bilaga 1 förutsätter också oförändrade biljettpriser mot slutkunden efter införandet av 25% moms på biobiljetter.

Analysen av förslagets påverkan på antalet biografbesök är direkt bristfällig. 30 % av landets biografer står inför att behöva höja biljettpriset med 19 % för att bibehålla sin lönsamhet och den analys som görs av priselasticiteten, d.v.s. hur stor påverkan priset har på antalet biografbesök, är väldigt kortfattad.
Dess slutsats kan sammanfattas med att antalet biobesök troligen inte påverkas om prishöjningen inte blir "alltfor kraftig' Detta motiverar utredaren bland annat med att publiken inte tycks ha påverkats av de senaste årens biljettprishöjningar.

Till saken hör att biljettpriserna de senaste fem åren bara ökat med 2.8% per år.
Det är alltså mycket tveksamt om detta har något som helst informationsvärde när höjningen som diskuteras är nära sju gånger så stor. Framför allt saknas det i analysen hur det påverkar att befolkningen i många av de berörda orterna (gröna biografer) har snittinkomster som är betydligt under riksgenomsnittet -och borde därmed vara känsligare för prishöjningar.

Biografbranschen är en lågmarginalbransch, med en normal vinstmarginal på ca 5-10 %. I bifogat räkneexempel, Bilaga 1 så sjunker biografens (röd biograf) nettointäkt med 5,1% samtidigt som filmhyresgrundande underlag minskar motsvarande, vilket gör att biografens täckningsbidrag också sjunker med 5%. Detta förbiser man dock helt i den presenterade analysen. Konsekvensanalysen gör överhuvudtaget ingen ansats att analysera biografers normala kostnadsstruktur -och därmed utelämnar den ytterligare en central parameter för att kunna göra en komplett analys.

Kostnadsstrukturen för biograferna har en stor andel fasta kostnader som, per definition, inte går att justera. Detta kommer att medföra att gröna biografer får mycket svårt att överleva. Normal vinstmarginal för röda biografer efter den ökade momssatsen på biografbiljetter skulle ligga på 0-5%, vilket kommer leda till att investeringsviljan i branschen med all sannolik minskar kraftigt.

I Bilaga 2 i Svenska Filrninstitutets konsekvensanalys antyds att biograferna (momspliktiga) i dagsläget får tillbaka moms av skatteverket löpande. Det bör dock förtydligas att ungefär hälften av biografens momsmässigt avdragsgillakostnader utgörs av filmhyror som debiteras med 6% moms. Detta medför att vid den löpande driften av biograferna så far dessa inte tillbaka moms av staten i någon större utsträckning. Momsåterbäring kommer endast att äga rum när och om biograferna gör större investeringar.

Jag anser att Svenska Filminstitutet bör göra en betydligt djupare utredning om hur den ökade momsen på biografbiljetterna kommer att påverka biograferna.

Helsingborg den 29 mars 2016

Per Kjellander
Auktoriserad revisor
Grant Thornton

Läs hela inlägget »

Regeringens filmproposition är otydlig, förhastad och hotar svensk biografkultur. Det menar Alliansen i en ny gemensam riksdagsmotion, där man kräver att den nya filmpolitiken skrotas och att en helt ny filmutredning tillsätts.
http://www.svt.se/kultur/film/alliansen-kraver-ny-filmutredning

Läs hela inlägget »

Filmavtalet har tjänat oss väl men behöver moderniseras. Regeringen vill dock skrota filmavtalet och förstatligar i stället filmpolitiken. Det är en allvarlig utveckling med långtgående konsekvenser, skriver Jan Björklund (L) och Bengt Eliasson (L).
http://www.gp.se/nyheter/debatt/regeringen-skadar-filmen-1.183219

Läs hela inlägget »

Hej! vi på Tankesmedjan i P3 har tänkt på konsekvenserna av den nya biomomsen.
Ganska roligt blev det! Sprid gärna vårt inslag om ni gillar det!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3718&artikel=6398884

Läs hela inlägget »

Här kommer länken till regeringens proposition 2015/16:132 ”Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik”. Ögna gärna igenom den när ni får tillfälle.

”Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik”

Läs hela inlägget »

2015 innebar ett markant ras gällande biobesökarnas intresse för svensk film.
Andelen besök som avsåg svensk film sjönk från 25 % till 20 % av det totala antalet biobesök i Sverige. Detta innebär en stor minskning i antalet biobesökare på den svenska filmen även i absoluta tal, från 4,1 miljoner besök 2014 till 3,3 miljoner besök 2015.
En minskning med 800 000 biobesök.

– Det är en oroande utveckling särskilt som vi nu går in i en period med avsaknad av en hållbar svensk filmpolitik, vilket knappast kommer att räddas av enstaka filmer. Svensk film behöver långsiktiga spelregler och ett förnyat filmavtal, säger Peter Fornstam, ordförande SBF, Sveriges biografägareförbund.
– Vi tror starkt på svensk film men är kritiska mot att regeringen vill bryta kopplingen mellan svensk filmproduktion och biograferna. Bryts det här sambandet så riskerar den utveckling vi sett i år att förstärkas, säger Peter Fornstam.

Totalt sett låg antalet biobesök någorlunda stabilt 2015 och ökade något från 16,1 miljoner 2014 till 16,9 miljoner biobesök 2015. Detta alltså samtidigt som andelen svensk film minskade stort som andel av det totala antalet biobesök.

Peter Fornstam
Ordförande Sveriges Biografägarförbund
Tel: 070 521 26 84

Läs hela inlägget »